ทําความเข้าใจ feasibility study ฉบับเริ่มต้น

สารบัญ

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Feasibility Study หรือ “การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ” มีวัตถุประสงค์ในการทดสอบความเป็นไปได้ของธุรกิจ ในทางกลับกัน Business Plan จะใช้ข้อมูลจาก Feasibility Study เพื่อรู้ว่าวัตถุประสงค์ของธุรกิจถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบด้าน เพื่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาโครงการ ลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปในทิศทางที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสูงสุด

ขั้นตอนที่คำนึงถึงใน Feasibility Study

หากกล่าวขั้นตอนที่คำนึงถึงใน Feasibility Study มีดังนี้:

 1. การกำหนดแนวทาง (Define the Scope)

กำหนดขอบเขตของโครงการหรือธุรกิจที่ต้องการทดสอบความเป็นไปได้.

 1. การทำความเข้าใจถึงธุรกิจ (Understanding the Business)

ศึกษาและทำความเข้าใจถึงลักษณะของธุรกิจหรือโครงการทั้งหมด.

 1. การรวบรวมข้อมูล (Gathering Information)

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือโครงการ, รวมถึงข้อมูลตลาด, ข้อมูลเทคนิค, และข้อมูลทางการเงิน.

 1. การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis)

ทำการวิเคราะห์ตลาดเพื่อทราบถึงขนาดของตลาด, ความต้องการของลูกค้า, และคู่แข่งในตลาด.

 1. การวิเคราะห์เทคนิค (Technical Analysis)

วิเคราะห์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, เช่น กระบวนการผลิต, เทคโนโลยีที่ใช้, และความสามารถในการดำเนินงาน.

 1. การวิเคราะห์การเงิน (Financial Analysis)

ทำการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อทราบถึงความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ.

 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ.

 1. การทำนายผลลัพธ์ (Projections)

ทำนายผลลัพธ์ทางการเงินของโครงการในอนาคต.

 1. การเขียนรายงาน (Report Writing)

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของ Feasibility Study Report.

 1. การทำสรุปและข้อเสนอแนะ (Summary and Recommendations)

สรุปผลของ Feasibility Study และให้ข้อเสนอแนะ.

 1. การตัดสินใจ (Decision Making)

ให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานในการตัดสินใจเรื่องความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ.

 1. การนำเสนอ (Presentation)

นำเสนอผลลัพธ์และข้อเสนอแนะให้กับผู้ตัดสินใจหรือผู้ลงทุน.

การทำ Feasibility Study มีลักษณะการกระทำอย่างระบบเป็นขั้นตอนเพื่อให้การวิเคราะห์และการตัดสินใจมีความถูกต้องและเป็นระบบ

สรุป

Feasibility Study ไม่เพียงแค่ช่วยในการตัดสินใจ, แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินธุรกิจ. ความรู้และข้อมูลที่ได้จาก Feasibility Study ช่วยให้ธุรกิจมีการเตรียมความพร้อม การทำ Feasibility Study สำหรับอสังหาริมทรัพย์เตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารการเงินที่มีความมั่นคง. มันช่วยในการระบุโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์, และช่วยให้ผู้ลงทุนหรือผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการลงทุนโดยมีข้อมูลที่เป็นหลักฐาน. การวิเคราะห์ตลาด, การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน, และการวางแผนทางการดำเนินโครงการทั้งหมดช่วยให้โครงการมีความคงทนและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในที่สุด. ด้วย Feasibility Study, อสังหาริมทรัพย์สามารถถ่ายทอดจุดเด่นของโครงการและผลกระทบทางธุรกิจในทางที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน