Maz Marketing Solution
about company

MAZ : Marketing Solution

MAZ เราคือนักการตลาดที่มีความสามารถในการออกแบบและสร้าง แบรนด์ อย่างครบทุกความต้องการ
ทั้งการวางแผนธุรกิจ การวางแผนการตลาด การออกแบบการสื่อสารทางการตลาด
การเลือกเครื่องมือออนไลน์ให้เหมาะสมการพฤติกรรมของลูกค้าของคุณ (Customer Journey)
รวมไปถึงการบริการออกแบบ Website Application และ System
ครอบคลุมทุกมิติการตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์

นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญอย่างมากในการนำ Big Data มาวิเคราะห์ (Data Analytics)
ถ่ายทอดออกมาเป็นแผนภูมิที่เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง (Data Visualization)
และทำ Marketing Automation หรือการตลาดแบบอัตโนมัติด้วยระบบที่เราออกแบบไว้
ให้แบรนด์ของคุณสามารถเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า และเสริมการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MAZ พร้อมดูแล และให้บริการคุณแล้ว
ด้วยประสบการณ์ด้านการตลาดที่มากกว่า 100 ธุรกิจ

our badge
ได้รับการรับรองจาก
clients
ลูกค้าของเรา
Digital Marketing Solution
Maz : Marketing solution

บริษัทที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

บริษัท เมซเมกเกอร์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ เชียงใหม่

MAZ เราคือนักการตลาดที่มีความสามารถในการออกแบบและสร้าง แบรนด์ อย่างครบทุกความต้องการ
ทั้งการวางแผนธุรกิจ การวางแผนการตลาด การออกแบบการสื่อสารทางการตลาด
การเลือกเครื่องมือออนไลน์ให้เหมาะสมการพฤติกรรมของลูกค้าของคุณ (Customer Journey)
รวมไปถึงการบริการออกแบบ Website Application และ System
ครอบคลุมทุกมิติการตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์

นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญอย่างมากในการนำ Big Data มาวิเคราะห์ (Data Analytics)
ถ่ายทอดออกมาเป็นแผนภูมิที่เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง (Data Visualization)
และทำ Marketing Automation หรือการตลาดแบบอัตโนมัติด้วยระบบที่เราออกแบบไว้
ให้แบรนด์ของคุณสามารถเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า และเสริมการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MAZ พร้อมดูแล และให้บริการคุณแล้ว
ด้วยประสบการณ์ด้านการตลาดที่มากกว่า 100 ธุรกิจ