about company

MAZ Digital Business Solution

MAZ เราเป็นทีมงานที่ช่วยธุรกิจ ทั้งในเรื่องการพัฒนาธุรกิจ
(Business Development)
การวางแผนธุรกิจ (Business Plans & Business Model)
การวางแผนการตลาด (Marketing Plans)
การทำวิจัยตลาด (Market Research)
เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า (Customer insight)
อีกทั้งสร้างคุณค่าให้ธุรกิจและทำให้ลูกค้าจดจำด้วยการออกแบบแบรนด์ (Branding Design)

เพื่อกำหนดแคมเปญการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Campaign Communication) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
และตอบสนองช่องทางการสื่อสารครอบคลุมทั้งด้านการตลาดยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook, Instagram,
Line OA, LINE Ads, Tiktok และกลยุทธด้านการสื่อสารในสื่อออฟไลน์

อีกทั้ง MAZ ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือธุรกิจในด้านเทคโนโลยี
ด้วยการมุ่งเน้นเทคโนโลยีด้านการตลาด (Marketing Technology)
และเทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูล (Data Technology) ทั้งการแสดงผลข้อมูล (Data Visualization)
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

และการตลาดอัตโนมัติ (Marketing Automation) โดยเทคโนโลยี Machine Learning
และ AI พร้อมทั้งเทคโนโลยีพื้นฐานทั้ง Website และ Application เพื่อนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย
และขยายฐานลูกค้า และส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแบรนด์ของคุณด้วย

“ประสบการณ์ด้านการตลาดที่มีมากกว่า 500 ธุรกิจ” MAZ เราพร้อมดูแลคุณ

our badge

ได้รับการรับรองจาก

our client

ลูกค้าของเรา