Mazmaker เราพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจและการตลาด ที่สะสมมากว่า 100 ธุรกิจ ไม่ว่าจะวิธีรับมือกับปัญหาธุรกิจ กระบวนการ/เคล็ดลับด้านการตลาด วิธีการเตรียมตัวเข้าสู่การตลาดรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน การจัดการบุคลากร ฯลฯ

บรรยากาศในการสัมมนาของ Mazmaker เป็นกันเอง เราเน้นการสื่อสารแบบ Two-way Communication ที่ผู้พูดและผู้ฟังทุกคนมีโอกาสได้แชร์ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดกันซึ่งกันและกัน บรรยากาศการบรรยายจึงเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน การสัมมนาของเราจึงเป็นมากกว่าการอธิบายทฤษฎีเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างบรรยากาศการอบรมสัมมนาจากทีม MAZMAKER