บริการรับทำแผนการตลาด
Marketing plan
บริการรับทำแผนการตลาด

สร้างขั้นตอนอย่างมีแบบแผนให้กับธุรกิจ ให้คุณขับเคลื่อนก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยการทำแผนการตลาดที่แม่นยำ

ปัจจุบันมีพฤติกรรมและความสนใจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น เทคนิคหรือกลยุทธ์การขาย/การใช้สื่อสารรูปแบบเดิม ไม่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคได้อีกต่อไป ดังนั้นแผนการตลาดถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภค ผ่านกลยุทธ์ การสื่อสาร และการนำเสนออย่างเหมาะสมให้ตรงกับพฤติกรรม และชอบของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ธุรกิจของคุณมีแผนการตลาดแล้วรึยัง?

การที่ธุรกิจของคุณจะขับเคลื่อนก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยการทำแผนการตลาดที่แม่นยำ
แต่หากคุณขาดทั้งประสบการณ์และอ่อนในเรื่องของธุรกิจแล้วละก็ อาจส่งผลกระทบเเละมีความเสี่ยงต่อธุรกิจของคุณมากๆ

MAZ เรามีบริการรับทำแผนการตลาดให้กับธุรกิจ
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการนำข้อมูล (Big Data)
มาใช้ประกอบในการทำแผนการตลาด

โดยใช้ 4 ขั้นตอน ต่อไปนี้

ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานทั้งหมดของการตลาด

วัตถุประสงค์การตลาด

(Marketing Objectives)

กลยุทธ์การตลาด

(Marketing Strategy)

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการตลาด

(Marketing Methods)

งบประมาณทางการตลาด

(Finance)

ฟรี! การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

จะเริ่มต้นโดยการศึกษาการแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation)

โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ในการศึกษาดังนี้

1. Demographic Segmentation

หรือการแบ่งส่วนการตลาดด้วยหลักประชากรศาสตร์ เช่น เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, สถานภาพ (แต่งงาน, โสด) เป็นต้น

2. Psychographic Segmentation

หรือ การแบ่งส่วนตลาดด้วยหลักจิตวิทยา เช่น ความชื่นชอบ ค่านิยม แนวทางการดำรงชีวิต (Lifestyles) บุคลิกภาพ ชนชั้นทางสังคม (Social Class) เป็นต้น

3. Geographic Segmentation

หรือ การแบ่งส่วนตลาดด้วยหลักภูมิศาสตร์ เช่น ที่ตั้ง (ประเทศ, จังหวัด, เขต) ขนาดของพื้นที่ (เมืองใหญ่-เล็ก) ลักษณะทีอยู่อาศัย (ในเมือง-ชนบท) เป็นต้น

4. Behavioral Segmentation

หรือ การแบ่งส่วนการตลาดด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ เช่น อัตราการใช้ (ใช้มาก -ปานกลาง-น้อย) สถานะของผู้ใช้ (ไม่เคยใช้-ใช้ครั้งแรก-ใช้บ่อย) ผลประโยชน์ที่มองหา (เน้นประหยัด-เน้นคุณภาพ-เน้นความพึงพอใจ) โอกาสในการใช้/ซื้อ (ปกติ – พิเศษ) ช่วงเวลาที่ซื้อ ขนาดในการซื้อ เป็นต้น

และเรายังสามารถนำข้อมูลสถิติย้อนหลังของการทำแคมเปญการตลาดมาวิเคราะห์ เช่น ข้อมูล Facebook ที่เราเคยยิงโฆษณาออกไป หรือข้อมูลจาก Google ที่เรามีการเก็บสถิติย้อนหลังของข้อมูล ซึ่งทำให้เราสามารถศึกษาพฤติกรรมการคลิก การรับชมวิดีโอ แม้แต่การเกิด Conversion (ผลลัพธ์มุ่งหวัง/ยอดขาย) ของสินค้าและบริการนั้นๆ

รับวางแผนการตลาด

การทำแผนการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

การมีแบบแผนนั้นเป็นย่อมเป็นสิ่งทีทุกธุรกิจขาดไม่ได้ หากต้องการเติบโตในระยะยาว เพราะทั้ง 2 อย่างนี้จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทำให้ทุกแคมเปญการตลาด การโฆษณาที่สื่อออกไปนั้นมีประสิทธิภาพ ได้ผลมากขึ้น ทั้งยังช่วยการใช้งบประมาณน้อยลงด้วย

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

  ชื่อ-นามสกุล : *

  เบอร์โทรศัพท์ : *

  อีเมล์ : *

  บริการที่สนใจ
  *

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อแจ้งข้อมูลบริการของบริษัทฯ และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ