การวางแผนธุรกิจ (Business Plan)

หากการใช้ชีวิตของคนหนึ่งคนเปรียบเสมือนการผจญภัย ในการทำธุรกิจก็อาจจะเปรียบได้เหมือนกับการเดินทางของธุรกิจที่มีเป้าหมายต้องการไปให้ถึง ซึ่งในการเดินทางนั้นอาจจะมีการวางแผนหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการเดินทางของผู้ประกอบการแต่ละท่าน การวางแผนการเดินทางหรือแผนธุรกิจนั้น จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพในการเดินทางได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลาในการไปถึงเป้าหมาย ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ ค่าใช้จ่าย สภาพแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้เราสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า การวางแผนธุรกิจ Business Planingเปรียบเสมือนกรอบในการเดินทางให้ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการ และส่วนประกอบในแผนธุรกิจก็อาจเปรียบเสมือนการต่อ “จิ๊กซอว์” อย่างเป็นระบบ ยิ่งมีรายละเอียด และความชัดเจนมากขึ้นเท่าไหร่ ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและขั้นตอนที่จะต้องทำเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้การเดินทางไปสู่เป้าหมายเร็วขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลง

Business Planning จะพูดถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้

1. บทสรุปผู้บริหาร Executive Summary
บทสรุปผู้บริหารเปรียบเสมือนแผนที่สำคัญในการแสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะไปถึงเป้าหมายของธุรกิจคุณ ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจของคุณมีโอกาสและความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในโลกธุรกิจที่มีการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันนี้

2. สินค้าและบริการที่เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของคุณ (Product/Service)

3. สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน (Competition)

4. ช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Go-to Market Strategy)
เป็นกระบวนการในการวิเคราะห์ถึงช่องทางในการกระจายสินค้าและคุณค่าที่ธุรกิจของคุณสร้างขึ้น ให้ไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5. กลยุทธ์การขายและการตลาด (Sales and Marketing Strategy)
เป็นกระบวนการในการสร้างกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับช่องทางการจ่ายสินค้า/บริการ เพื่อให้สินค้าและบริการของคุณเป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

6. สถานการณ์ต่างๆ (Milestones)
เป็นกระบวนการที่ผู้ประกอบการจะต้องวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเป้าหมายที่บริษัทต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงเป้าหมาย และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ

7. ความเสี่ยงในอนาคต ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ (Other / Miscellaneous (i.e., Risks))

8. สถานการณ์ทางการเงิน (Financials)

ตัวอย่างผลงาน
รีวิว
our client
MAZ : MARKETING & DATA & SYSTEM DESIGN SOLUTION

MAZ พร้อมดูแลคุณ สามารถปรึกษารายละเอียดงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!

 ผ่านช่องทางดังนี้

โทร 083-864-4968

LINE OA @mazmaker (พิมพ์ @ ด้วยนะครับ)
หรือคลิก เพิ่มเพื่อน!!

Email marketing.solution@mazmaker.com

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

  ชื่อ-นามสกุล : *

  เบอร์โทรศัพท์ : *

  อีเมล์ : *

  บริการที่สนใจ
  *

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อแจ้งข้อมูลบริการของบริษัทฯ และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ