Mazmaker

รับเขียน QUOTES โฆษณา

รับเขียน QUOTES โฆษณา

บ่อยครั้งสิ่งที่เราพูดนั้นจะให้มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้อื่น
ไม่ใช่เรื่องง่าย แถมยังต้องสื่อสารความเกี่ยวข้องและสะท้อนถึงแบรนด์ของคุณอีกด้วย
.
วันนี้มาดูกันว่ามีเทคนิคการเขียน Quote อย่างไรบ้างที่จะทำให้คุณสามารถควบคุมการสื่อสาร
และเพิ่มความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ (คลิกที่ภาพ)

  1. Quote ต้องน่าเชื่อถือ และมีเหตุผล
  2. Quote ต้องเข้าใจง่าย กระชับ
  3. Quote ต้องสื่อสารเชิงบวกส่งเสริมแบรนด์
  4. Quote ต้องน่าสนใจและกระตุ้นให้คนอยากอ่าน
  5. Quote ต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ว่าต้องการสิ่งใด)

มาดูตัวอย่าง Advertising Quote ที่ทุกคนรู้จักกันนะครับ