รับวางแผนการตลาด Marketing Plans

** ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา : ภายใน 2 วันทำการหลังจากได้มีการประชุมรับโจทย์งานร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น !!!!!

เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการประสานงาน

รับวางแผนการตลาด Marketing Plans

รับวางแผนการตลาดสำหรับทุกธุรกิจ
(แผนทำทั้ง Online และ Offline)
(ทั้งธุรกิจที่กำลังจะเริ่มต้น หรือ ธุรกิจที่มีมานานแล้ว)

เราจะมากำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็น
✔️ เพื่อเพิ่มยอดขาย
✔️ ขยายการรับรู้
✔️ เติบโตแบบยั่งยืน
.
Maz ยังมีบริการเสริมให้ครบมากยิ่งขึ้นด้วย แผนการสื่อสารการตลาด (Marketing communication) ที่เหมาะสม
ผ่านการคัดเลือกสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงและวัดผลได้จริง

เลือกวางแผนการตลาดกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ทุกแผน ทุกสถานการณ์เราพร้อมวางไว้ให้คุณในทุกขั้นตอนแล้ว ตั้งแต่…

📍 Market Research การวิจัยตลาด
📍 Marketing Objective การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด
📍 Market Opportunity การค้นหาโอกาสทางการตลาด
📍 SWOT analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร
📍 STP (Segmentation Targeting Positioning)
📍 Marketing Mix การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านส่วนผสมทางการตลาด
📍 Campaign Marketing
📍 Action Plan
📍 พร้อมตัวอย่าง Content Online (Artwork Captions) สำหรับ 1 เดือน

ถ้าเป็นเรื่องวางแผนการตลาด ปรึกษา Maz ที่เดียวจบ
ครบทุกกระบวนการ มาลุย 2021 นี้ไปด้วยกันกับเราครับ

ตัวอย่างหัวข้อสำหรับการทำ Marketing Plan

01  MARKETING OBJECTIVES : วัตถุประสงค์การตลาด

 1. CUSTOMER ANALYSIS : การวิเคราะห์ลูกค้า
 2. COMPANY (SWOT) : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันของธุรกิจ
 3. COMPETITIVE SITUATION : การวิเคราะห์การแข่งขัน
 4. COLLABORATORS : พันธมิตรทางธุรกิจ

02  MARKETING STRATEGIES : กลยุทธ์การตลาด

 1. SEGMENTATION : การแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า
 2. TARGET MARKETING : การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
 3. CUSTOMER JOURNEY : การวิเคราะห์การเดินทางของลูกค้า
 4. MARKETING COMMUNICATION : การออกแบบการสื่อสารการตลาด
 5. MARKETING TOOLS : การออกแบบการใช้เครื่องมือทางการตลาด

03  MARKETING TACTICS : กำหนดยุทธวิธีทางการตลาด

 1. PRODUCT LIFE CYCLE : วงจรผลิตภัณฑ์
 2. PRICE OPTIMIZATION : การหาราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์
 3. PLACE (CHANNEL) : ช่องทางการจำหน่าย
 4. PRODUCTIVITIES : การประเมิณค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการผลิต
 5. PROMOTION (CAMPAIGN BASE) : การออกแบบและจัดทำแคมเปญการตลาด
 6. ACTION PLAN : การออกแบบจัดทำแผนปฏิบัติการ
 7. IMPLEMENTATION CRM : การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

หัวข้อต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม – ลดอีกครั้ง หลังจากสรุปวัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างผลงาน
ขั้นตอนการทำงาน

เงื่อนไข

1.เมื่อลูกค้าทราบ และเข้าใจในค่าใช้จ่ายที่เราได้นำเสนอ ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้จัดทำแผนการตลาดให้ชัดเจนโดยกำหนดได้ไม่ควรเกิน 2 หัวข้อหลักใน 1 แผนการตลาด

ราคาที่ได้นำเสนอนั้นเป็นราคาสำหรับการทำแผนการตลาดภายในประเทศเท่านั้น หากลูกค้าต้องการกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในประเทศอื่นๆ ทีมจะทำการเสนอราคาอีกครั้งหลังจากประเมินงานตามขอบเขตจริง

ราคาที่ได้นำเสนอนั้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี) ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มเติมเราจะสามารถแจ้งได้เมื่อ Mini Market Research แล้วเสร็จ

2.จากนั้นเราจะมีการจัดทำ Mini Market Research เพื่อประเมินความเป็นไปได้ถึงแผนที่จะทำ และ เพื่อประเมินความเข้าใจและวิธีการทำงานร่วมกันใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับข้อมูลธุรกิจครบถ้วนจากลูกค้า

3.เมื่อ Mini Market Research แล้วเสร็จเราจะนำเสนอผ่าน VDO CALL เพื่ออธิบายงานทั้งหมดอีกครั้ง ในกรณีที่การทำงานไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกการจ้างงานได้ ในกรณีที่งานนำเสนอนั้นเรียบร้อยดี เราจะทำการออกใบเสนอราคา และออกสัญญาให้ลูกค้า เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินต่อไป *ทางเราจำเป็นต้องเก็บเงินค่าบริการ เต็มจำนวน ก่อนเริ่มงาน โดยมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

4.เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะสร้างกลุ่มไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ AE เข้าดูแลต่อ (ภายใน 24 ชั่วโมง) ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องต้องเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 เพื่อแจ้งความต้องการพร้อมยืนยันแนวทางความต้องการร่วมกันอีกครั้ง พร้อมเซ็นรับทราบเอกสารการประชุม (AE นำส่งไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังการประชุม)

5.ในการนับเวลาทำงานเรานับจากวันที่ประชุมรับบรีฟไปอีก 45 วัน พร้อมจะมีการประชุมเพื่ออัพเดทงานและส่งชุกคำถามเพิ่มเติมราว 3 ครั้งในตลอดช่วงดำเนินการ และนัดนำเสนองานผ่าน VDO CALL เมื่อครบ 45 วัน

6.หากนำส่งงานแล้วยังไม่ตรงความต้องการของลูกค้า เราดำเนินการแก้ไขให้ฟรีอีก 2 ครั้ง โดยการแก้ไขนั้นต้องไม่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์เดิมที่ได้ตกลงกันไว้

7.โดยลูกค้าต้อง Comment งานกลับภายใน 5 วันทำการ และหากมีการตอบกลับล่าช้ากว่านั้น ผู้จัดทำจะเลื่อนกำหนดการส่งงานออกไป โดยจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบการเลื่อนทุกครั้ง และขอความกรุณาลูกค้าตอบกลับ “รับทราบ” ในทุกครั้งเช่นกัน

8.แต่หากนำส่งแล้ว (ยังไม่เป็นไปตามความต้องการ โดยไม่ใช่เหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้จัดทำ) และต้องการเปลี่ยนแนวทางการวางแผนใหม่ทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตามจำนวนเนื้องาน  และต้องมีการขยับเวลาการทำงานออกไป

9.โดยหากงานทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยขอความกรุณาลูกค้าเซ็นตอบรับใบส่งมอบงาน

10.เราส่งมอบไฟล์ในรูปแบบ .jpg และ .ai เท่านั้น ต้องการไฟล์สกุลอื่นๆมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท และพิมพ์เป็นรูปเล่มนำส่งทางไปรษณีย์

11.สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี เราแก้ไข จนจบกระบวนการพร้อมส่งมอบทางออนไลน์

12.ทางเราไม่มีนโยบายในการเสนองาน หรือ รับงานนอกสถานที่ (ทุกอย่างขออนุญาตประสานผ่านทาง Online)

13.เราดำเนินการภายใต้การจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องทุกการเสนอราคาจึงมีภาษีและ VAT

**ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกข้อความในหน้า Website นี้ไปใช้เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์การเขียนโดย Maz

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

1.แผนการตลาดตามวัตถุประสงค์ 1 แผน พร้อมไฟล์งาน และ รูปเล่ม 1 เล่ม (โดยค่าบริการนั้นครอบคลุมในส่วนของการทำแผนเท่านั้น)

2.Action Plan หรือ แผนปฏิบัติการ จำนวน 12 เดือน (ระบุในแผน)

3.Communication Campaign จำนวน 12 เดือน (ระบุในแผน)

4.ตารางงบประมาณทางการตลาด ที่ต้องใช้เพื่อให้เป็นไปตามแผน (แบบละเอียด) (ระบุในแผน)

5.KPI ประมาณการ สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้ค่าโฆษณาตามแผนที่ได้นำเสนอ (ระบุในแผน)

6.ในกรณีลูกค้าตั้งเป้าเป็นยอดขายเราสามารถจัดทำการพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast) ที่สอดคล้องกับเวลาที่ตั้งไว้ไม่เกิน 3 ช่วงเวลา เช่น   1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี เป็นต้น

7.ตัวอย่างงาน Artwork ที่สอดคล้องกับแผนเดือนที่ 1 ประกอบด้วย

 • Single Ads 1 ชิ้น
 • Story Telling 1 ชิ้น
 • VDO Slideshow Video 1 ชิ้น (ความยาวไม่เกิน 30 วินาที)

ทั้ง 3 รูปแบบนำส่งไฟล์ในรูปแบบ .jpg , .ai , mp4 เท่านั้น

8.ในกรณีที่ลูกค้ามีทีมภายในดูแลเรื่อง Digital Marketing อยู่แล้วสามารถดำเนินการตามแผนต่อได้เลย** โดยเราจะใส่ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องใช้กับทีมภายในลงในแผนให้ด้วย (เงินเดือน) เพื่อให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

9.แต่หากต้องการให้เราดูแลต่อในส่วนของ Digital Marketing ต่อ สามารถแจ้งเราได้ก่อนการเริ่มงานเพื่อระบุค่าบริการลงไปในแผนเพิ่มเติม** โดยเราจะทำการเสนอแยกกันระหว่างค่าบริการและค่าโฆษณาที่ต้องใช้จริง (ซึ่งส่วนหลังนี้สามารถตัดบัตรเครดิต หรือ เดบิตของลูกค้าได้เลย)

10.แผนการตลาดนั้นเราจะทำ NDA (Non-disclosure Agreement) สัญญารักษาความลับ ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายคู่กับสัญญาการจ้างทำแผนการตลาด

11.สุดท้ายในกรณีหากในอนาคตหากลูกค้าต้องการปรับแผนระยะสั้น โดยต้องอ้างอิงจากวัตถุประสงค์ของแผนเดิม ลูกค้าสามารถจ้างงานเราเพิ่มเติมโดยมีค่าบริการปรับแผน ระยะเวลาดำเนินการราว 20 วันทำการ

 
**ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกข้อความในหน้า Website นี้ไปใช้เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์การเขียนโดย Maz
ตัวอย่าง Mini Market Research
บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
our client
Maz : Marketing Solution

ที่ปรึกษาปัญหาการตลาดออนไลน์ ฟรี

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษาปัญหาธุรกิจหรือการทำการตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทางดังนี้

โทร 083-864-4968

LINE OA @mazmaker (พิมพ์ @ ด้วยนะครับ)
หรือคลิก เพิ่มเพื่อน!!

Email marketing.solution@mazmaker.com

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

  ชื่อ-นามสกุล : *

  เบอร์โทรศัพท์ : *

  อีเมล์ที่เล่น Facebook : *

  บริการที่สนใจ
  *

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อแจ้งข้อมูลบริการของบริษัทฯ และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ