รับวางแผนการตลาด Marketing Plans

รับวางแผนการตลาดสำหรับทุกธุรกิจ
(แผนทำทั้ง Online และ Offline)
(ทั้งธุรกิจที่กำลังจะเริ่มต้น หรือ ธุรกิจที่มีมานานแล้ว)

เราจะมากำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็น

– เพื่อเพิ่มยอดขาย
– ขยายการรับรู้
– เติบโตแบบยั่งยืน
.
Maz ยังมีบริการเสริมให้ครบมากยิ่งขึ้นด้วย แผนการสื่อสารการตลาด (Marketing communication) ที่เหมาะสม
ผ่านการคัดเลือกสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงและวัดผลได้จริง

เลือกวางแผนการตลาดกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ทุกแผน ทุกสถานการณ์เราพร้อมวางไว้ให้คุณในทุกขั้นตอนแล้ว ตั้งแต่…

– Market Research การวิจัยตลาด
– Marketing Objective การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด
– Market Opportunity การค้นหาโอกาสทางการตลาด
– SWOT analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร
– STP (Segmentation Targeting Positioning)
– Marketing Mix การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านส่วนผสมทางการตลาด
– Campaign Marketing
– Action Plan
– พร้อมตัวอย่าง Content Online (Artwork Captions) สำหรับ 1 เดือน

ถ้าเป็นเรื่องวางแผนการตลาด ปรึกษา Maz ที่เดียวจบ
ครบทุกกระบวนการ มาลุย 2021 นี้ไปด้วยกันกับเราครับ

ตัวอย่างหัวข้อสำหรับการทำ Marketing Plan

01 MARKETING OBJECTIVES : วัตถุประสงค์การตลาด

1. CUSTOMER ANALYSIS : การวิเคราะห์ลูกค้า
2. COMPANY (SWOT) : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันของธุรกิจ
3. COMPETITIVE SITUATION : การวิเคราะห์การแข่งขัน
4. COLLABORATORS : พันธมิตรทางธุรกิจ

02 MARKETING STRATEGIES : กลยุทธ์การตลาด

5. SEGMENTATION : การแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า
6. TARGET MARKETING : การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
7. CUSTOMER JOURNEY : การวิเคราะห์การเดินทางของลูกค้า
8. MARKETING COMMUNICATION : การออกแบบการสื่อสารการตลาด
9. MARKETING TOOLS : การออกแบบการใช้เครื่องมือทางการตลาด

03 MARKETING TACTICS : กำหนดยุทธวิธีทางการตลาด

10. PRODUCT LIFE CYCLE : วงจรผลิตภัณฑ์
11. PRICE OPTIMIZATION : การหาราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์
12. PLACE (CHANNEL) : ช่องทางการจำหน่าย
13. PRODUCTIVITIES : การประเมิณค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการผลิต
14. PROMOTION (CAMPAIGN BASE) : การออกแบบและจัดทำแคมเปญการตลาด
15. ACTION PLAN : การออกแบบจัดทำแผนปฏิบัติการ
16. IMPLEMENTATION CRM : การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

หัวข้อต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม - ลดอีกครั้ง หลังจากสรุปวัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างผลงาน
รับวางแผนการตลาด Marketing Plans
** ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา : ภายใน 2 วันทำการหลังจากได้มีการประชุมรับโจทย์งานร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น!!
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการประสานงาน
ขั้นตอนการทำงาน
เงื่อนไข
 1. เมื่อลูกค้าทราบ และเข้าใจในค่าใช้จ่ายที่เราได้นำเสนอ ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้จัดทำแผนการตลาดให้ชัดเจนโดยกำหนดได้ไม่ควรเกิน 2 หัวข้อหลักใน 1 แผนการตลาดราคาที่ได้นำเสนอนั้นเป็นราคาสำหรับการทำแผนการตลาดภายในประเทศเท่านั้น หากลูกค้าต้องการกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในประเทศอื่นๆ ทีมจะทำการเสนอราคาอีกครั้งหลังจากประเมินงานตามขอบเขตจริง
 2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะสร้างกลุ่มไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ AE เข้าดูแลต่อ (ภายใน 24 ชั่วโมง) ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องต้องเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 เพื่อแจ้งความต้องการพร้อมยืนยันแนวทางความต้องการร่วมกันอีกครั้ง พร้อมเซ็นรับทราบเอกสารการประชุม (AE นำส่งไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังการประชุม)
 3. ในการนับเวลาทำงานเรานับจากวันที่ประชุมรับบรีฟไปอีก 45 วัน พร้อมจะมีการประชุมเพื่ออัพเดทงานและส่งชุกคำถามเพิ่มเติมราว 3 ครั้งในตลอดช่วงดำเนินการ และนัดนำเสนองานผ่าน VDO CALL เมื่อครบ 45 วัน
 4. หากนำส่งงานแล้วยังไม่ตรงความต้องการของลูกค้า เราดำเนินการแก้ไขให้ฟรีอีก 2 ครั้ง โดยการแก้ไขนั้นต้องไม่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์เดิมที่ได้ตกลงกันไว้
 5. โดยลูกค้าต้อง Comment งานกลับภายใน 5 วันทำการ และหากมีการตอบกลับล่าช้ากว่านั้น ผู้จัดทำจะเลื่อนกำหนดการส่งงานออกไป โดยจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบการเลื่อนทุกครั้ง และขอความกรุณาลูกค้าตอบกลับ “รับทราบ” ในทุกครั้งเช่นกัน
 6. แต่หากนำส่งแล้ว (ยังไม่เป็นไปตามความต้องการ โดยไม่ใช่เหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้จัดทำ) และต้องการเปลี่ยนแนวทางการวางแผนใหม่ทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตามจำนวนเนื้องาน  และต้องมีการขยับเวลาการทำงานออกไป
 7. โดยหากงานทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยขอความกรุณาลูกค้าเซ็นตอบรับใบส่งมอบงาน
 8. เราส่งมอบไฟล์ในรูปแบบ .jpg และ .ai เท่านั้น ต้องการไฟล์สกุลอื่นๆมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท และพิมพ์เป็นรูปเล่มนำส่งทางไปรษณีย์
 9. สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี เราแก้ไข จนจบกระบวนการพร้อมส่งมอบทางออนไลน์
 10. ทางเราไม่มีนโยบายในการเสนองาน หรือ รับงานนอกสถานที่ (ทุกอย่างขออนุญาตประสานผ่านทาง Online)
 11. เราดำเนินการภายใต้การจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องทุกการเสนอราคาจึงมีภาษีและ VAT

** ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกข้อความในหน้า Website นี้ไปใช้เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์การเขียนโดย MAZ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

1.แผนการตลาดตามวัตถุประสงค์ 1 แผน พร้อมไฟล์งาน และ รูปเล่ม 1 เล่ม (โดยค่าบริการนั้นครอบคลุมในส่วนของการทำแผนเท่านั้น)

2.Action Plan หรือ แผนปฏิบัติการ จำนวน 12 เดือน (ระบุในแผน)

3.Communication Campaign จำนวน 12 เดือน (ระบุในแผน)

4.ตารางงบประมาณทางการตลาด ที่ต้องใช้เพื่อให้เป็นไปตามแผน (แบบละเอียด) (ระบุในแผน)

5.KPI ประมาณการ สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้ค่าโฆษณาตามแผนที่ได้นำเสนอ (ระบุในแผน)

6.ในกรณีลูกค้าตั้งเป้าเป็นยอดขายเราสามารถจัดทำการพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast) ที่สอดคล้องกับเวลาที่ตั้งไว้ไม่เกิน 3 ช่วงเวลา เช่น   1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี เป็นต้น

7.ตัวอย่างงาน Artwork ที่สอดคล้องกับแผนเดือนที่ 1 ประกอบด้วย

 • Single Ads 1 ชิ้น
 • Story Telling 1 ชิ้น
 • VDO Slideshow Video 1 ชิ้น (ความยาวไม่เกิน 30 วินาที)

ทั้ง 3 รูปแบบนำส่งไฟล์ในรูปแบบ .jpg , .ai , mp4 เท่านั้น

8.ในกรณีที่ลูกค้ามีทีมภายในดูแลเรื่อง Digital Marketing อยู่แล้วสามารถดำเนินการตามแผนต่อได้เลย** โดยเราจะใส่ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องใช้กับทีมภายในลงในแผนให้ด้วย (เงินเดือน) เพื่อให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

9.แต่หากต้องการให้เราดูแลต่อในส่วนของ Digital Marketing ต่อ สามารถแจ้งเราได้ก่อนการเริ่มงานเพื่อระบุค่าบริการลงไปในแผนเพิ่มเติม** โดยเราจะทำการเสนอแยกกันระหว่างค่าบริการและค่าโฆษณาที่ต้องใช้จริง (ซึ่งส่วนหลังนี้สามารถตัดบัตรเครดิต หรือ เดบิตของลูกค้าได้เลย)

10.แผนการตลาดนั้นเราจะทำ NDA (Non-disclosure Agreement) สัญญารักษาความลับ ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายคู่กับสัญญาการจ้างทำแผนการตลาด

11.สุดท้ายในกรณีหากในอนาคตหากลูกค้าต้องการปรับแผนระยะสั้น โดยต้องอ้างอิงจากวัตถุประสงค์ของแผนเดิม ลูกค้าสามารถจ้างงานเราเพิ่มเติมโดยมีค่าบริการปรับแผน ระยะเวลาดำเนินการราว 20 วันทำการ

** ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกข้อความในหน้า Website นี้ไปใช้เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์การเขียนโดย MAZ

ตัวอย่าง Mini Market Research
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

  ชื่อ-นามสกุล : *

  เบอร์โทรศัพท์ : *

  อีเมล์ : *

  บริการที่สนใจ
  *

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อแจ้งข้อมูลบริการของบริษัทฯ และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

  โลกธุรกิจนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

  จากยุค “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” มาสู่ยุค “ปลาเร็วกินปลาช้า”
  และตอนนี้ “ปลาเร็วอย่างเดียวนั้นก็ล้าหลังไปเสียแล้ว” ต้องปลาเร็วที่วางแผนเก่งและลุยเป็นทีม
  ด้วยเหตุนี้คุณต้องมีทีมซัพพอร์ต พาร์ทเนอร์ คอยทำงานร่วมกันเป็นทีมคุณภาพ

  ทีนี้ต่อให้เจอปลาเล็ก ปลาใหญ่ ปลาใหม่ ปลาเก่า ปลาเร็ว ปลาช้า คุณก็ไม่ต้องกลัวใครอีกต่อไป

  เป็นปลาเร็วที่ดีต้องรู้จักวางแผน ไม่อย่างนั้นก็จะถูกปลาช้าไล่กินเหมือนเดิม

  จากการเป็นปลาเร็วด้วยการตลาดออนไลน์ โซเชียลมีเดียอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไป
  เพราะในตอนนี้ทุกธุรกิจได้ตื่นตัวกันหมดแล้ว ปลาใหญ่ที่เคยช้าได้กลายเป็นปลาใหญ่ที่รวดเร็วพร้อมไล่กินคุณเหมือเดิม
  ด้วยเหตุนี้การจะเป็นปลาเล็กที่รวดเร็ว จะต้องวางแผนการตลาดให้ดี ทุกการก้าวไปข้างหน้าของคุณจะต้องผ่านการคิดอย่างมีชั้นเชิง ไม่เสียเงินเปล่า

  เป็นปลาเร็วที่วางแผนดี แต่คิด/ทำอยู่แค่ตัวเดียว ไม่นานก็จะเหนื่อย หมดไฟ

  หากคุณเป็นธุรกิจใหม่ที่ลูกทีมยังน้อย หรือในทีมยังไม่มีผู้ที่ชำนาญมากพอ
  แน่นอนคนคิด คนทำ คนตัดสินใจ ทุกอย่างคงหนีไม่พ้นคุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 
  ซึ่งอาจทำให้คุณเหนื่อยห่วงหน้าพะวงหลัง จนไม่สามารถเดินหน้าไปได้อย่างที่คิดไว้
  ด้วยเหตุนี้คุณควรจะมองหาผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาเป็นพาร์ทเนอร์ หรือทีมซัพพอร์ต
  คอยแบ่งเบาภาระจากคุณ โดยที่คุณไม่กังวล และกล้าเดินไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่

  ด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องมี ปลาเร็วที่วางแผนดีเช่นเดียวกับคุณ อย่าง MAZ คอยซัพพอร์ต

  หากธุรกิจคุณต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการตลาดสำหรับคอยแนะนำ คิดแคมเปญ วิเคราะห์สถานการณ์ วางแผน
  ต้อง MAZ เท่านั้นในเวลานี้ ด้วยประสบการณ์เป็นที่ปรึกษามากกว่า 100 ธุรกิจ
  ให้คุณมั่นใจได้ว่า เราจะมาช่วยรับภาระที่หนักอึ้งแทนคุณได้แน่นอน

  เราสามารถนำ “Big Data” มาทำ “Data Analytics”
  ประมวลเป็น “แผนการตลาด” ที่ครอบคลุมทุกด้าน

  การตลาดออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ไม่ใช่คีย์หลักในการเดินธุรกิจอีกต่อไป

  หากคุณอยากก้าวเป็นผู้นำธุรกิจ ตอนนี้คุณต้องรู้จัก BigData และการทำ DataAnalytics
  แล้วคุณจะวางแผนธุรกิจ-การตลาดของคุณได้อย่างชัดเจน โอกาสสำเร็จสูง วัดผลได้ทุกขั้นตอน

  ซึ่งปัจจุบันยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ไม่มากนักในไทย แต่  MAZ คือหนึ่งในผู้เชียวชาญที่สามารถทำได้ และสร้างให้เห็นผลจริงในหลายธุรกิจมาแล้ว
  นี่แหล่ะ เหตุผลสำคัญที่เราอยากให้คุณเลือก MAZ เพื่อคอยช่วยเหลือธุรกิจคุณในทุกๆ ด้าน

  ด้วยระบบนี้จะช่วยให้ธุรกิจสำเร็จสูง ในความเสียงต่ำ โดยมีคุณเป็นแกนหลักในการตัดสินใจ

  เพราะมี MAZ คอยช่วยเหลือ วางแผน สอดส่งธุรกิจให้คุณในทุกๆ ด้าน
  ค้นหาทุกโอกาส ลดทุกความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด หนทางแห่งความสำเร็จก็จะมาถึงเร็วขึ้น โดยที่ยังคงมีคุณเป็นแกนหลักในการตัดสินใจ