แผนการตลาด (Marketing Plan)

การวางแผนการตลาดถือเป็นการสร้าง “จิ๊กซอว์” ที่สำคัญในการทำธุรกิจ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้บริโภคในปัจจุบันมีพฤติกรรมและความสนใจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น เทคนิคหรือกลยุทธ์การขาย/การใช้สื่อสารรูปแบบเดิม ไม่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคได้อีกต่อไป

ดังนั้นแผนการตลาดถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภค ผ่านกลยุทธ์ การสื่อสาร และการนำเสนออย่างเหมาะสมให้ตรงกับพฤติกรรม และชอบของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย

วัตถุประสงค์การตลาด (Marketing Objectives)
กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการตลาด (Marketing Methods)
งบประมาณทางการตลาด (Finance)

4 ขั้นตอนนี้จะครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานทั้งหมดของการตลาด ซึ่งเปรียบเสมือนแบบแผนให้เราได้รู้ว่า “จิ๊กซอว์” ชิ้นนี้ต้องประกอบกับชิ้นไหน และประกอบต่อกันไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบ หรือเป็นการตลาดที่สำเร็จอย่างไร้ข้อบกพร่องนั่นเอง

และอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญก่อนที่ธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จได้นั้น คือ คุณต้องรู้จัก “ลูกค้า” ของคุณเองเสียก่อน…

แผนการตลาด Marketing Plan ที่ดีนั้นจึงต้องมาคู่กับ “การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics)” เสมอ

Customer Analytics

ในโลกสื่อออนไลน์ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนว่าในแต่ละธุรกิจย่อมมีคู่แข่งใหม่ๆ เข้ามาในตลาด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เข้ามานั้นอาจมีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าและบริการของเรา จนทำให้มีการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดไป (Market Share) การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าก่อนวางแผนทำการตลาด จะทำให้เรารู้จัก และเข้าใจกลุ่มลูกค้าของเรามากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เราจะทำการตลาดได้อย่างถูกทิศทางถูกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังเป็นเหตุผลที่ทำให้เราลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดได้ดียิ่งขึ้น

Customer Analytics หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า คือการนำข้อมูลสถิติย้อนหลังของการทำแคมเปญการตลาดมาวิเคราะห์ เช่น ข้อมูล Facebook ที่เราเคยยิงโฆษณาออกไป หรือข้อมูลจาก Google ที่เรามีการเก็บสถิติย้อนหลังของข้อมูล ซึ่งทำให้เราสามารถศึกษาพฤติกรรมการคลิก การรับชมวิดีโอ แม้แต่การเกิด Conversion (ผลลัพธ์มุ่งหวัง) ของสินค้าและบริการนั้น ๆ

การศึกษาข้อมูลลูกค้าจะเริ่มต้นโดยการศึกษาการแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation)

โดยใช้เกณฑ์ต่างๆในการศึกษา ดังนี้

การแบ่งส่วนการตลาดด้วยหลักประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพ(แต่งงาน, โสด) เป็นต้น

การแบ่งส่วนตลาดด้วยหลักจิตวิทยา เช่น ความชื่นชอบ ค่านิยม แนวทางการดำรงชีวิต (Lifestyles) บุคลิกภาพ ชนชั้นทางสังคม (Social Class) เป็นต้น

การแบ่งส่วนตลาดด้วยหลักภูมิศาสตร์ เช่น ที่ตั้ง (ประเทศ, จังหวัด, เขต) ขนาดของพื้นที่ (เมืองใหญ่-เล็ก) ลักษณะทีอยู่อาศัย (ในเมือง-ชนบท) เป็นต้น

การแบ่งส่วนการตลาดด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ เช่น อัตราการใช้ (ใช้มาก -ปานกลาง-น้อย) สถานะของผู้ใช้ (ไม่เคยใช้-ใช้ครั้งแรก-ใช้บ่อย) ผลประโยชน์ที่มองหา (เน้นประหยัด-เน้นคุณภาพ-เน้นความพึงพอใจ)โอกาสในการใช้/ซื้อ (ปกติ – พิเศษ) ช่วงเวลาที่ซื้อ ขนาดในการซื้อ เป็นต้น

ต่อมาจะเป็นการโฟกัสไปที่ Targeting หรือ Customer โดยการเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Market Target)

ว่าเราจะจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตลาดเป้าหมายดังนี้

1. Mass Market เป็นการตลาดใหญ่ที่ครอบคลุมทุก Segmentation จับลูกค้าในวงกว้าง ซึ่งสินค้าและบริการที่จะบุก Mass Market ต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงและเป็นธุรกิจขนาดใหญ่

2. Segment Market เป็นการ Targeting ด้วยการเลือกมาจาก Segmentation ที่แบ่งไว้ในตอน Market Segmentation เช่น แบ่งด้วยอายุ เราจะทำแคมเปญการตลาดไปยังกลุ่มคนอายุ 18-24 ปี ที่อยู่ภาคกลาง และมีพฤติกรรมรักสุขภาพ

3. Niche Market เป็นการเลือกตลาดเฉพาะกลุ่ม เป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก มีความเฉพาะทาง เช่น การเลือกทำการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาแคมเปญการตลาด

การวิเคราะห์แคมเปญการตลาดต่อไปเราควรจะทำการตลาดแบบโครงสร้างการพิจารณา (Consideration)และการซื้อ(Conversion) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ภาคกลาง และภาคเหนือ

การวิเคราะห์แคมเปญการตลาดต่อไปเราควรจะทำการตลาดแบบโครงสร้างการรับรู้ (Awareness) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ภาคตะวันออก และภาคใต้

ตัวอย่างการศึกษาพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้า หรือบริการของเรา โดยใช้ตัวแปรอายุเป็นเกณฑ์ในการศึกษา พบว่ากลุ่มคนอายุ 18-24 ปี มีพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ต่างจากกลุ่มคนอายุอื่นๆ

การวิเคราะห์แคมเปญการตลาดต่อไปเราจะแบ่งแคมเปญการตลาดในการสื่อสารออกเป็น 2 กลุ่มโฆษณาจากอดีตที่สื่อสารออกไปเพียง 1 กลุ่มโฆษณา เพื่อวัดประสิทธิภาพการเกิด Conversion ต่อไป

การวางแผนการตลาด (Marketing Plan) และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics)

นั้นเป็นย่อมเป็นสิ่งทีทุกธุรกิจขาดไม่ได้อยู่แล้วหากต้องการเติบโตในระยะยาว เพราะทั้ง 2 อย่างนี้จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทำให้ทุกแคมเปญการตลาด การโฆษณาที่สื่อออกไปนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ผลมากขึ้น แถมยังใช้งบประมาณน้อยลงอีกต่างหาก ด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องมีผู้ช่วยที่เชี่ยวชาญการทำ Marketing Plan & Customer Analytics อย่าง Mazmaker รับประกันได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอน
รีวิว
our client
MAZ : MARKETING & DATA & SYSTEM DESIGN SOLUTION

MAZ พร้อมดูแลคุณ สามารถปรึกษารายละเอียดงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!

 ผ่านช่องทางดังนี้

โทร 083-864-4968

LINE OA @mazmaker (พิมพ์ @ ด้วยนะครับ)
หรือคลิก เพิ่มเพื่อน!!

Email marketing.solution@mazmaker.com

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

  ชื่อ-นามสกุล : *

  เบอร์โทรศัพท์ : *

  อีเมล์ : *

  บริการที่สนใจ
  *

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อแจ้งข้อมูลบริการของบริษัทฯ และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ