LOGO GOOGLE ป้องกันโควิด

ภาพจาก https://www.google.com/

Google ได้ออก Campaign 

การใส่หน้ากากอนามัยเป็นเรื่องสำคัญ 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

แยกเป็น 

  • ภาพรวม
  • การป้องกัน
  • สถิติ
  • การบำบัดรักษา
  • อาการ
  • การรับมือ
  • ข่าวสาร

ภาพจาก https://www.google.com/

ภาพจาก https://www.google.com/

ภาพจาก https://www.google.com/

ภาพจาก https://www.google.com/

ภาพจาก https://www.google.com/

ภาพจาก https://www.google.com/