รับทำ Marketing Communication Plan

การวางแผนการสื่อสารทางการตลาด

** ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา : ภายใน 2 วันทำการหลังจากได้มีการประชุมรับโจทย์งานร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น !!!!!

เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการประสานงาน

MARKETING Communication Plan
: วางแผนการสื่อสารทางการตลาด

ขายดีที่สุดในสาย พ่อค้า แม่ค้า ออนไลน์

รับทำ Communication Plan ให้คุณได้มีแผนในการสื่อสารการตลาดกับลูกค้าตลอดทั้งปี ตัดเวลาคิดงาน เอาเวลาไปขายให้ร่ำรวย รวยแล้วก็รวยขึ้นอีก
ให้ Maz ช่วยดูแลทำให้นะครับ

บริการนี้ที่จะเจาะลึกทุกความคิด/ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รู้ว่าต้องเล่นโฆษณายังไง สื่อสารออกไปยังไงให้ลูกค้าเห็นแล้วถูกใจ และแตกต่างจากคู่แข่ง
ตอบ inbox รัว ปิดยอดได้ไม่หยุด ต้องสื่อสารให้ปังด้วย 

Communication Plan บริการนี้ทำอะไรให้ธุรกิจคุณบ้าง

Strategic framework (การวางแผนเชิงกลยุทธ์)

 • วิเคราะห์ประเภทสินค้าหรืออุตสาหกรรม (Category analysis)
 • วิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ (Customer Analysis)
 • วิเคราะห์องค์กร (Company Analysis)
 • วิเคราะห์คู่แข่งของธุรกิจ (Competitor Situation)
 • วิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (Collaborators)

Customer insight (เจาะใจผู้บริโภค)

 • ใช้เครื่องมือรับฟังเสียงของผู้บริโภคที่อยู่ในบนโลก Social (Social listening tools)
 • ค้นหาความต้องการเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook Audience insight)

Marketing Communication (วางแผนการสื่อสารการตลาด)

 • สร้างการสื่อสารการตลาดและกิจกรรมทางการตลาด
 • วาง Timeline การปฏิบัติงาน (Action Plan)
 • พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการของลูกค้าเป้าหมาย (Customer Journey)
ขั้นตอนการทำงาน

เงื่อนไข

1.เมื่อลูกค้าทราบ และเข้าใจในค่าใช้จ่ายที่เราได้นำเสนอ ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้จัดทำแผนการตลาดให้ชัดเจนโดยกำหนดได้ไม่ควรเกิน 2 หัวข้อหลักใน 1 แผนการสื่อสารทางการตลาด

ราคาที่ได้นำเสนอนั้นเป็นราคาสำหรับการทำแผนการสื่อสารตลาดภายในประเทศเท่านั้น หากลูกค้าต้องการกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในประเทศอื่นๆ ทีมจะทำการเสนอราคาอีกครั้งหลังจากประเมินงานตามขอบเขตจริง

ราคาที่ได้นำเสนอนั้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี) ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มเติมเราจะสามารถแจ้งได้เมื่อ Mini Market Research แล้วเสร็จ

3.เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะสร้างกลุ่มไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ AE เข้าดูแลต่อ (ภายใน 24 ชั่วโมง) ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องต้องเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 เพื่อแจ้งความต้องการพร้อมยืนยันแนวทางความต้องการร่วมกันอีกครั้ง พร้อมเซ็นรับทราบเอกสารการประชุม (AE นำส่งไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังการประชุม)

4.ในการนับเวลาทำงานเรานับจากวันที่ประชุมรับบรีฟไปอีก 45 วัน พร้อมจะมีการประชุมเพื่ออัพเดทงานและส่งชุกคำถามเพิ่มเติมราว 3 ครั้งในตลอดช่วงดำเนินการ และนัดนำเสนองานผ่าน VDO CALL เมื่อครบ 45 วัน

5.หากนำส่งงานแล้วยังไม่ตรงความต้องการของลูกค้า เราดำเนินการแก้ไขให้ฟรีอีก 2 ครั้ง โดยการแก้ไขนั้นต้องไม่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์เดิมที่ได้ตกลงกันไว้

6.โดยลูกค้าต้อง Comment งานกลับภายใน 5 วันทำการ และหากมีการตอบกลับล่าช้ากว่านั้น ผู้จัดทำจะเลื่อนกำหนดการส่งงานออกไป โดยจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบการเลื่อนทุกครั้ง และขอความกรุณาลูกค้าตอบกลับ “รับทราบ” ในทุกครั้งเช่นกัน

7.แต่หากนำส่งแล้ว (ยังไม่เป็นไปตามความต้องการ โดยไม่ใช่เหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้จัดทำ) และต้องการเปลี่ยนแนวทางการวางแผนใหม่ทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตามจำนวนเนื้องาน  และต้องมีการขยับเวลาการทำงานออกไป

8.โดยหากงานทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยขอความกรุณาลูกค้าเซ็นตอบรับใบส่งมอบงาน

9.เราส่งมอบไฟล์ในรูปแบบ .jpg และ .ai เท่านั้น ต้องการไฟล์สกุลอื่นๆมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท และพิมพ์เป็นรูปเล่มนำส่งทางไปรษณีย์

10.สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี เราแก้ไข จนจบกระบวนการพร้อมส่งมอบทางออนไลน์

11.ทางเราไม่มีนโยบายในการเสนองาน หรือ รับงานนอกสถานที่ (ทุกอย่างขออนุญาตประสานผ่านทาง Online)

12.เราดำเนินการภายใต้การจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องทุกการเสนอราคาจึงมีภาษีและ VAT

**ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกข้อความในหน้า Website นี้ไปใช้เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์การเขียนโดย Maz

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

1.แผนการ สื่อสารทางการตลาดตามวัตถุประสงค์ 1 แผน พร้อมไฟล์งาน และ รูปเล่ม 1 เล่ม (โดยค่าบริการนั้นครอบคลุมในส่วนของการทำแผนเท่านั้น)

2.Action Plan หรือ แผนปฏิบัติการ จำนวน 12 เดือน (ระบุในแผน)

3.Communication Campaign จำนวน 12 เดือน (ระบุในแผน)

4.ตารางงบประมาณทางการตลาด ที่ต้องใช้เพื่อให้เป็นไปตามแผน (แบบละเอียด) (ระบุในแผน)

5.KPI ประมาณการ สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้ค่าโฆษณาตามแผนที่ได้นำเสนอ (ระบุในแผน)

6.ในกรณีลูกค้าตั้งเป้าเป็นยอดขายเราสามารถจัดทำการพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast) ที่สอดคล้องกับเวลาที่ตั้งไว้ไม่เกิน 3 ช่วงเวลา เช่น   1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี เป็นต้น

7.ตัวอย่างงาน Artwork ที่สอดคล้องกับแผนเดือนที่ 1 ประกอบด้วย

 • Single Ads 1 ชิ้น
 • Story Telling 1 ชิ้น
 • VDO Slideshow Video 1 ชิ้น (ความยาวไม่เกิน 30 วินาที)

ทั้ง 3 รูปแบบนำส่งไฟล์ในรูปแบบ .jpg , .ai , mp4 เท่านั้น

8.ในกรณีที่ลูกค้ามีทีมภายในดูแลเรื่อง Digital Marketing อยู่แล้วสามารถดำเนินการตามแผนต่อได้เลย** โดยเราจะใส่ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องใช้กับทีมภายในลงในแผนให้ด้วย (เงินเดือน) เพื่อให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

9.แต่หากต้องการให้เราดูแลต่อในส่วนของ Digital Marketing ต่อ สามารถแจ้งเราได้ก่อนการเริ่มงานเพื่อระบุค่าบริการลงไปในแผนเพิ่มเติม** โดยเราจะทำการเสนอแยกกันระหว่างค่าบริการและค่าโฆษณาที่ต้องใช้จริง (ซึ่งส่วนหลังนี้สามารถตัดบัตรเครดิต หรือ เดบิตของลูกค้าได้เลย)

10.แผนการตลาดนั้นเราจะทำ NDA (Non-disclosure Agreement) สัญญารักษาความลับ ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายคู่กับสัญญาการจ้างทำแผนการตลาด

11.สุดท้ายในกรณีหากในอนาคตหากลูกค้าต้องการปรับแผนระยะสั้น โดยต้องอ้างอิงจากวัตถุประสงค์ของแผนเดิม ลูกค้าสามารถจ้างงานเราเพิ่มเติมโดยมีค่าบริการปรับแผน ระยะเวลาดำเนินการราว 20 วันทำการ

ตัวอย่างผลงาน
บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Our clients

Our Clients
0
MAZ : MARKETING & DATA & SYSTEM DESIGN SOLUTION

MAZ พร้อมดูแลคุณ สามารถปรึกษารายละเอียดงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!

 ผ่านช่องทางดังนี้

โทร 083-864-4968

LINE OA @mazmaker (พิมพ์ @ ด้วยนะครับ)
หรือคลิก เพิ่มเพื่อน!!

Email marketing.solution@mazmaker.com

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

  ชื่อ-นามสกุล : *

  เบอร์โทรศัพท์ : *

  อีเมล์ : *

  บริการที่สนใจ
  *

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อแจ้งข้อมูลบริการของบริษัทฯ และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ