รับออกแบบแบรนด์ และ รีแบรนด์
Branding and Rebranding สำหรับทุกธุรกิจ

(ทั้งธุรกิจที่กำลังจะเริ่มต้น หรือ ธุรกิจที่มีมานานแล้ว)

Branding and rebranding for your business.
(Either newcomer or a business that has been around.)

Vision / Mission : กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท

กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และสามารถออกแบบการบริหารจัดการหรือกำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจได้

Vision / Mission:

Define your company’s vision and mission so that your business will have goals and be able to design management or formulate a business strategy.

Brand Purpose : กำหนดเหตุผลของการมีอยู่ของแบรนด์

สร้างจุดยืนของแบรนด์ สิ่งที่แบรนด์มุ่งหวังให้สอดคล้องกับเป้าหมาย รวมทั้งสร้างความเชื่อ ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นบนเส้นทางการสร้างแบรนด์ ให้ยั่งยืนในใจผู้บริโภค

Brand Purpose:

Making the brand stand out and meet the brand’s goal and building a customer’s trust is the starting point on the journey of building a sustainable brand in the minds of consumers.

Value Proposition : กำหนดคุณค่าที่แบรนด์ส่งมอบให้กับลูกค้า

กำหนดคุณค่าที่แบรนด์ส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้าง Impact และสร้างประสบการณ์กับแบรนด์ของคุณมากขึ้น

Value Proposition:

Determine the value your brand delivers to your customers to create more insight, more impact, and create a better experience with your brand.

Define Customer : กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หา Customer Insight

ศึกษาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของกลุ่มเป้าหมายลูกค้า เพื่อนำข้อมูลไปต่อยอด เพื่อทำแผนทางการตลาด

Define Customer:

Study the specific information of the target customers to use the information to make a successful marketing plan.

Competitor : การวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ และ Market Segment : การกำหนดส่วนแบ่งทางการตลาด

ทำการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มคู่แข่ง โดยมุ่งเน้นในรูปแบบของการที่มีกลุ่มเป้าหมายและเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันเพื่อหา ข้อดี ข้อเสียจุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละบริษัทเพื่อนำมาปรับการสื่อสาร
กระบวนการในการแบ่งหรือแยกลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการที่แตกต่างกัน จึงจำแนกลูกค้าที่มีความต้องการคล้ายคลึงกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำแผนการตลาด

Competitor: Business Competitor Analysis and Market Segment: Market Share.

Conduct a study and analysis of competitor groups, focusing on targeted groups with similar conditions, to find the pros and cons of each company in order to adjust the communication.

Brand Positioning : กำหนดส่วนแบ่งทางการตลาด

การวางตำแหน่งของแบรนด์ หรือ จุดยืนของแบรนด์ คือการอธิบายว่าอยากให้คนมองว่าสินค้าเป็นอย่างไร มีจุดยืนอย่างไร อยู่ระดับไหน สินค้ามีไว้เพื่อใคร และเราอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง การสร้าง Brand Positioning จะเป็นประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด

Brand Positioning:

Brand positioning describes how you want people to see what the product is, how it stands, who it is for, and where it is compared to the competition. Brand positioning helps create a marketing strategy.

Brand Personality (Brand Archetype) : การกำหนดบุคลิกภาพของแบรนด์

บุคลิกภาพแบรนด์ การกําหนดตัวตน บุคลิกภาพของแบรนด์

Brand Personality (Brand Archetype)

Brand Story : กำหนดเรื่องราวเพื่อสร้างคุณค่าของแบรนด์ และ Mood Board : กำหนด อารมณ์” ของแบรนด์ ด้วย ชุดของภาพ แบบอักษร รูปแบบ และสี

เรื่องราวของแบรนด์การสร้างเรื่องราวให้เล่าเรื่องแบรนด์ สะท้อนคุณค่าของสินค้าหรือบริการของแบรนด์

– Mood Board คือ ตัวกลางในการสื่อสารระหว่างนักออกแบบและลูกค้า ใช้บรรยายบรรยากาศ อารมณ์หรือสไตล์ของงานนั้น ๆ

Brand Story:

Set a Story to Build Brand Value and Mood Board: Set the mood of your brand with a set of images, fonts, styles, and colors.

– Mood Board is communication between designers and clients use to describe a mood or style of work

Brand Identity : การกำหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์

อัตลักษณ์แบรนด์ การออกแบบลักษณะเฉพาะให้แบรนด์ ให้แบรนด์แตกต่างและโดดเด่นจากแบรนด์อื่นๆ

Brand Identity :

Defining brand identity with unique design, difference and stand out from other brands.

Brand Implement (Stationery) : กำหนดสื่อต่างๆเพื่อใช้ในการสื่อสารและสร้างคุณค่าของแบรนด์

เป็นการนําทุกอย่างที่ทำมา ไปใช้สําหรับการออกแบบสื่อต่าง ๆ ของแบรนด์ เช่น Stationery Website ป้าย บูธ โบรชัวร์ ฯลฯ

Brand Implement (Stationery):

Define various media to communicate and create brand value.

Used for brand media design such as Stationery Website, signage, booth, brochure, etc.

ตัวอย่างผลงาน
Examples Branding
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

  ชื่อ-นามสกุล : *

  เบอร์โทรศัพท์ : *

  อีเมล์ : *

  บริการที่สนใจ
  *

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อแจ้งข้อมูลบริการของบริษัทฯ และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ